ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ

ຫຼັກສູດນີ້ເໝາະສົມ

 • ສຳລັບຄົນທີ່ຍັງບໍ່ເຄີຍມີພື້ນຖານມາກ່ອນ
 • ຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແລ້ວຕ້ອງການເພີ່ມທັກສະການໃຊ້ງານ
 • ທ່ານທີໃຊ້ງານພິມເອກະສານ
 • ນັກສຶກສາ ແລະ ທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນການເລີ່ມຕົ້ນ

ລາຍລະອຽດຂອງຫຼັກສູດ

ພາກທີ1: Microsoft Office Word

 1. ແນະນຳ MS Office
 2. ການຈັດການຂໍ້ຄວາມ (Text Layout)
 3. ການປ່ຽນຫົວໜ່ວຍວັດແທກຂອງເອກະສານ
 4. ການປັບປ່ຽນສີພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Background color)
 5. ການໃສ່ພາບພື້ນ ຫຼັງຂອງເອກະສານ (Watermark)
 6. ການໃສ່ຂອບໃຫ້ໜ້າເອກະສານ (Page borders)
 7. ຟອນ ແລະ ປັບແຕ່ງເອກະສານ ການຈັດເອກກະສານ
 8. ການໃສ່ສັນຍາລັກ ແລະ ເລກລຳດັບ (Bullets and Numbering)
 9. ການໃສ່ຮູບພາບ ແລະ Word Art
 10. ສ້າງ ແລະ ຈັດການຕາຕະລາງ
 11. ວິທີກຳນົດຫົວ ແລະ ທ້າຍເຈ້ຍ
 12. ການສ້າງສິ່ງຕ່າງໆ ດ້ວຍ Shapes
 13. ການໃຊ້ຄໍາສັ່ງ Screenshot
 14. ການໃຊ້ງານ Mailings ໂດຍການດຶງຂໍ້ມູນຈາກ Excel

ພາກທີ 2: Microsoft Office Excel

 1. ການນຳເໜີພາບລວມກ່ຽວກັບ Excel
 2. ເລີ້ມຕົ້ນການເຮັດວຽກກ່ຽວຕາຕະລາງຂໍ້ມູນ
 3. ກໍານົດການເຮັດວຽກ ແລະ ການປັບແຕ່ງ Worksheet
 4. ນໍາໃຊ້ສູດຄໍານວນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂສູດຄໍານວນ
 5. ວິທີີສະແດງຄວາມຜິດພາດ ຈາກການນຳໃຊ້ສູດຄຳນວນ
 6. ການຄຳນວນດ້ວຍການໃຊ້ຟັງຊັນ ບວກ, ລົບ, ຄູນ, ຫານ.
 7. ການສ້າງບັນຊີລາຍວັນ
 8. ວິທີການລັອກເຊວ (Freeze panes)
 9. ການໃຊ້ຟັງຊັນ Count & PMT ໃນການຄິດໄລ່ (Workshop)
 10. ວິທີການແປງຄ່າສະກຸນເງິນຕ່າງໆ (Workshop)
 11. ການຂື້ນ ແຜນອາຫານງານລ້ຽງ (Workshop)
 12. ວິທີຄິດໄລ່ເງິນອັດຕາດອກເບ້ຍຜ່ອນຊຳລະໃນແຕ່ລະເດືອນ (Workshop)
 13. ວິທີການຄຳນວນເງິນໂອທີ (OT) ຈາກຖານເງິນເດືອນ (Workshop)
 14. ຫຼຸດສິນຄ້າໂດຍໃຊ້ເງິນຊື້ສີນຄ້າເປັນເງືອນໄຂໃນການຫຼຸດ (Workshop)
 15. ຕາຕະລາງການຫຼຸດສີນຄ້າ (Workshop)

ພາກທີ 3: Microsoft Office PowerPoint

 1. ແນະນຳພາບລວມກ່ຽວກັບ PowerPoint
 2. ວິທີການຈັດຮູບແບບຂໍ້ຄວາມ
 3. ການກຳນົດຕົ້ນແບບຂອງສະໄລ
 4. ເອົາຮູບພາບມາປະກອບຂໍ້ຄວາມ, ຕາຕະລາງ ແລະ ຮູບແບບຕ່າງໆ
 5. ວິທີການສ້າງ Theme ມາໃຊ້ເອງ (Slide master)
 6. ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະໄລ (Transitions)
 7. ວິທີກຳນົດຮູບແບບສະແດງຂໍ້ຄວາມ (Animations)
 8. ເທັກນິກການສ້າງວີດີໂອ

ພາກທີ 4: Microsoft Office Publisher

 1. ນະນຳການໃຊ້ງານ
 2. ການເຮັດນາມບັດ
 3. ການຕັ້ງຄ່າການພິມນາມບັດ

ພາກທີ 5: ສ້າງຟາຍ PDF ແລະ ແກ້ໄຂ

 1. ນໍາໃຊ້ເອກະສານ PDF
 2. ການສ້າງຟາຍ ແລະ ປ້ອງກັນການແກ້ໄຂ
 3. ຈັດການເອກະສານປະເພດ PDF ໃນຮູບແບບຕ່າງໆ

ພາກທີ 6: ການໃຊ້ Email

 1. ວິທີການສະໝັກອີເມລ໌ (E-mail Register)
 2. ວິທີການນຳໃຊ້ອີເມລ໌
 3. Outlook, Thunder bird

ພາກທີ 7: ການນຳໃຊ້ Google Tool

 1. ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນອອນລາຍ໌ (Google Drive)
 2. ວິທີການຈັດເກັບຂໍ້ມູນເທີງອິນເຕີເນັດ (Save to google drive)
 3. ພິມເອກະສານດ້ວຍສ່ຽງ (Voice to Text)
 4. ວິທີການແບງປັນເອກະສານອອນລາຍ໌ (Sharing files)