Managed IT Services You Can Trust

ບໍລິການ ຈັດຝຶກອົບຮົມ ແລະ ບໍລິການ ຕິດຕັ້ງອອກແບບ ລະບົບເຄືອຂ່າຍ ພ້ອມສະໜອງອຸປະກອນໄອທີ

cousres

ຫຼັກສູດການອົບຮົມ

ພື້ນຖານຄອມພິວເຕີ MS Office

ເວລາ 60 ຊົ່ວໂມງ

 1. ແນະນຳການໃຊ້ງານຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ
 2. ຮຽນຮູ້ການນຳໃຊ້ Microsoft Word
 3. ຮຽນຮູ້ໄການນຳໃຊ້ Microsoft Excel
 4. ຮຽນຮູ້ໄການນຳໃຊ້ Microsoft PowerPoint
 5. ຮຽນຮູ້ໄການນຳໃຊ້ PDF
 6. ຮຽນຮູ້ໄການນຳໃຊ້ Email
 7. ການນຳໃຊ້ Google Tools

Network Administration

ເວລາ 60 ຊົ່ວໂມງ

 1. ຮູບແບບການອົບຮົມແມ່ນໃຊ້ອຸປະກອນຈິງ 70%
 2. ພາກທິດສະດີ 30%
 3.  OSI 7 Layer
 4. ອຸປະກອນເນັດເວີກ
 5. IP Addressing
 6. Configuration Switch cisco
 7. Configuration Router cisco

IT Support

ເວລາ : 60 ຊົ່ວໂມງ

 1. ແນະນຳອຸປະກອນຄອມພິວເຕີ (Hardware)
 2. ແນະນຳການນຳໃຊ້ ໂປຼແກມຕ່າງໆ (Software)
 3. ວິເຄາະອາການ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາ
 4. ການຕັ້ງເຄື່ອງພິມເອກະສານເຂົ້າກັບລະບົບເນັດເວີກ
 5. ການໃຊ້ເອກະສານຮ່ວມກັນ
 6. ແກ້ໄຂບັນຫາອິເຕີເນັດຊ້າ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້
 7. ແນະນຳການເລືອກອຸປະກອນໃຫ້ເໝາະກັບວຽກງານ

Learn From Home

Online Class Offerings

ນອກຈາກຮຽນທີ່ສູນຂອງພວກເຮົາແລ້ວ ທ່ານຍັງສາມາດເລືອກຮຽນຫຼັກສູດອອນລາຍ ນຳພວກເຮົາໄດ້ເຊັ້ນກັນ

SERVICES

What We Do

Laptop Repair / Desktop Repair

More Info

ບໍລິການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ ໂນດບຸກ, ຕັ້ງໂຕະ ແລະປ່ຽນອາໄຫຼ່ ເຊັ່ນ: ຈໍ, ຄີບອດ, ແບັດເຕີລີ, ລຳໂພງ ແລະ ອື່ນໆ

Virus and Spyware Removal

More Info

Data Recovery and Backup Plan

More Info

Network Design

More Info

Cloud Services

More Info

Cyber Security

More Info

.